چگونه از طریق نرخ کلیک افزایش امتیاز داشته باشیم؟

چگونه از طریق نرخ کلیک افزایش امتیاز داشته باشیم؟