گوگل خطاب به صاحبان سایت ها: صفحات amp بیشتری ایجاد کنید

گوگل خطاب به صاحبان سایت ها: صفحات amp بیشتری ایجاد کنید