تفاوت لینک‌های داخلی (Internal) و لینک‌های خارجی (External)