جلوگیری از باز شدن صفحات تبلیغاتی ناخواسته در اندروید