مطالب کپی و مطالبی که هم‌زمان با سایت دیگری منتشر می‌شوند